anti-doorzaagstrip

NEN normering

Vakmanschap

6 dagen per week bereikbaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Wetim Bouwladders
I. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door Wetim Bouwladders, verder te noemen Wetim, en alle
overeenkomsten die Wetim sluit met een wederpartij.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Voorwaarden van de wederpartij verbinden Wetim niet, behalve indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk door Wetim zijn
aanvaard.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden Wetim slechts nadat en voor zover deze schriftelijke door Wetim zijn bevestigd.
II Aanbiedingen en prijzen
1. Alle aanbiedingen van Wetim, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wetim is bevoegd
haar aanbod schriftelijk te herroepen binnen 5 werkdagen na de aanvaarding van het aanbod door de wederpartij.
2. Wetim is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
3. Door Wetim genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege,
tenzij anders is overeengekomen.
4. Het is Wetim toegestaan de bij aflevering geldende prijs volgens de op dat moment geldende prijslijst in rekening te brengen. Indien de
prijsverhoging meer dan 15 procent bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien door Wetim een model, monster of voorbeeld is verstrekt dient dit slechts ter indicatie.
6. Kosten verbonden aan door Wetim, op verzoek van de wederpartij, aan de wederpartij verstrekte modellen, monsters of voorbeelden,
evenals de hieraan verbonden werkzaamheden, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
7. Wetim is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de zaken, de verpakking, beschrijvingen, indien dit vereist is om te voldoen aan
toepasselijke wettelijke voorschriften, of om de zaken te verbeteren.
8. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen af fabriek.
9. Indien de prijs van de verkochte zaken wordt bepaald per gewicht of volume, is het gewicht of volume op het moment van verzending
bepalend voor de in rekening te brengen prijs.
III Betaling
1. De betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op de
bankrekening als vermeld op de factuur.
2. Als dag van betaling geldt de dag van ontvangst van bijschrijving op één van de op de factuur vermelde rekeningnummers.
3. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is de wederpartij in verzuim en is zij vanaf die datum naast de hoofdsom een rente
verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2 procent.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de
tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Is de wederpartij in verzuim of schiet zij op een andere wijze in het nakomen van één of meer van haar verplichtingen tekort, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging en voldoening voor haar rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder in ieder
geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
– over de eerste € 3.500,–: 15 procent
– over het meerdere tot € 7.000,–: 10 procent
– over het meerdere tot € 17.000,–: 8 procent
– over het meerdere tot € 68.000,–: 5 procent
– over het meerdere: 3 procent
Indien Wetim kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
6. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Wetim bevoegd deze in gedeelten te factureren.
7. De wederpartij is slechts bevoegd zich op verrekening te beroepen indien haar tegenvordering door Wetim wordt erkend, dan wel de
gegrondheid van haar tegenvordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
8. Indien Wetim op redelijke gronden twijfelt of de wederpartij in staat is haar betalings- en andere verplichtingen na te komen is Wetim
gerechtigd afdoende zekerheidsstelling van de wederpartij te verlangen.
IV Aflevering
1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt aflevering af fabriek. Het vervoer en uitladen van de zaken is voor rekening en risico van de
wederpartij.
2. Door Wetim opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige aflevering dient Wetim in gebreke te worden gesteld, waarbij Wetim een redelijke termijn van 4 weken wordt gegeven om
alsnog na te komen.
3. In geval van te late aflevering zal de wederpartij geen schadevergoeding kunnen vorderen.
4. Het is Wetim toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd is Wetim bevoegd deze
gedeelten afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij verplicht deze te betalen als betrof het afzonderlijke overeenkomsten.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de wederpartij de zaken afhalen of doen afhalen, binnen één week nadat Wetim haar heeft
medegedeeld dat de zaken gereed staan voor aflevering.
6. Indien de wederpartij de zaken niet onverwijld (in de zin van lid 5) afhaalt, dan wel de wederpartij nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij
zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
V Verzending en emballage
1. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van gebruikelijke en gangbare verpakking van de te leveren zaken in de prijs inbegrepen.
2. Indien Wetim de verzending verzorgt zal zij een gangbare wijze van transport kiezen, gelet op de aard van de zaken. Indien de wederpartij
de voorkeur geeft aan een afwijkende wijze van transport is Wetim niet aansprakelijk voor uit deze wijze van transport voortvloeiende
vertraging of schade. De meerkosten van de door de wederpartij gekozen wijze van vervoer komen voor rekening van de wederpartij.
VI Eigendomsvoorbehoud
1. Wetim behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de wederpartij geleverde en te leveren zaken totdat de koopprijs van al deze
zaken geheel is voldaan.
Indien Wetim in het kader van deze verkoopovereenkomsten werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij heeft verricht, geldt de
voorbehouden eigendom tot de wederpartij ook deze vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de
vorderingen die Wetim tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een van haar
verplichtingen uit bovenbedoelde overeenkomst jegens Wetim.

2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde
enig ander recht daarop verlenen. Het is de wederpartij wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op rekening is de wederpartij verplicht ten opzichte van
haar afnemers een bij dit artikel aansluitend eigendomsvoorbehoud te bedingen.
3. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Wetim te
bewaren. Zij is tevens verplicht zaken te verzekeren tegen brand en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van de wederpartij uit
hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Wetim door de wederpartij aan Wetim worden verpand conform art. 3:239
B.W., tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Wetim jegens de wederpartij.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht
Wetim hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. De wederpartij verplicht zich binnen redelijke
grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Wetim ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde
zaken wil treffen.
5. De wederpartij verbindt zich de vorderingen die zij jegens haar afnemers verkrijgt terzake van doorverkochte zaken op eerste verzoek van
Wetim aan Wetim te verpanden conform de wijze als bedoeld in art. 3:239 B.W., tot meerdere zekerheid van Wetim’s vorderingen, uit welke
hoofde dan ook, jegens de wederpartij.
6. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting jegens Wetim en dit goede grond geeft te vrezen dat zij in
de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Wetim bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.
De terugneming laat de verdere rechten van Wetim onverlet.
7. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de dagwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger zal
zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de incassokosten en de in verband met de terugneming gemaakte kosten en opeisbaar
geworden rente.
8. De wederpartij is verplicht bij de terugneming alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door haar
verschuldigde per dag, met een minimum van € 550,–.
VII Technische eisen
1. Wetim is slechts verantwoordelijk voor het voldoen van de zaken aan de technische eisen of normen gesteld door wetten of bepalingen van
het land waar de gekochte zaken worden gebruikt, wanneer in de order en in de bevestiging daarvan door Wetim melding is gemaakt van het
beoogde gebruik, van de bestemming en van de betreffende eisen.
2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het voldoen van de zaken aan eventuele wetgeving en voorschriften in het land waar de zaken
verkocht en/of gebruikt zullen worden. Onder de wetgeving in de zin van dit artikel wordt tevens verstaan toepasselijk veiligheidseisen.
3. Indien de wederpartij de geleverde zaken doorverkoopt is zij verplicht de toepasselijke technische productbladen en gebruiksaanwijzingen
met betrekking tot de zaken aan haar afnemer ter beschikking te stellen, en haar op de hoogte te stellen van toepasselijke normen en
overheidsvoorschriften.
VIII Overmacht
1. Indien de nakoming van Wetim’s verplichtingen wordt verhinderd door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend
(overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van Wetim verplichtingen niet
mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Eerdere ontbinding is slechts mogelijk indien de partij die hiervan
gebruik wil maken bewijst dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid eerder ontbinding gerechtvaardigd is.
2. Indien Wetim bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de verbintenis
verhinderen, en die niet aan Wetim zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij
toeleveranciers, vervoersproblemen en fouten of vertragingen van door Wetim ingeschakelde derden, breuk van machines en/of
gereedschappen en overheidsmaatregelen.
4. Wetim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat
Wetim haar verbintenis had moeten nakomen.
IX Reclames
1. Bij de aflevering dient de wederpartij de zaken te (laten) controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de wederpartij te controleren
of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het
overeengekomene.
2. Zichtbare tekortkomingen dienen op het bewijs van aflevering te worden aangetekend. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij bij
Wetim te melden binnen 2 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen 2 werkdagen nadat de wederpartij de gebreken redelijkerwijs had
behoren te ontdekken. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook vervalt 1 jaar na de levering.
3. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld, onder vermelding van alle relevante gegevens, waaronder begrepen bestelnummers,
factuur- en vrachtbriefnummers, alsmede van partij/productienummers.
4. De bewijslast dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de wederpartij. De wederpartij is verplicht de geleverde
zaken waarop de klacht betrekking heeft zorgvuldig te bewaren, zodat Wetim deze aan een onderzoek kan (laten) onderwerpen.
5. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de zaken zijn verwerkt, omgepakt, of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke
staat van de zaken is gewijzigd.
6. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling van de zaken door de
wederpartij. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: gebruik van de zaken op een wijze die strijdig is met de
voorschriften op de verpakking en de door de wederpartij verstrekte gegevens.
7. Indien de klacht gegrond blijkt zal Wetim de desbetreffende zaken vervangen of herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel
van Wetim niet van haar gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal Wetim de koopprijs crediteren.
8. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
9.Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Wetim worden geretourneerd.
X Aansprakelijkheid
1. De door Wetim verstrekte technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten
samengesteld, doch kunnen op geen enkele wijze geacht worden enige garantie in te houden omtrent de geschiktheid van de zaak voor de
door de wederpartij beoogde toepassing. De wederpartij dient de door Wetim geleverde zaken steeds te controleren op hun geschiktheid voor
het beoogde gebruik toepasselijke normen en overheidsvoorschriften alsmede de door Wetim verstrekte gebruiksaanwijzingen stipt te
volgen.
2. Wetim is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens
haar wederpartij uitsluitend aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag uitgekeerd door de verzekeraar van Wetim. Indien de verzekeraar niet

uitkeert of de ontstane schade niet gedekt wordt door de verzekering zal de aansprakelijkheid van Wetim beperkt zijn tot het voor de
schadeveroorzakende prestatie in rekening gebrachte factuurbedrag.
3. Wetim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en/of stagnatieschade.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Wetim gelden niet indien de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.
5. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade en/of herstel van de zaak en/of vervanging van de zaak en/of aflevering van het ontbrekende,
uit welke hoofde dan ook, alsook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt bij niet tijdige melding danwel 1 jaar na de
aflevering, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen.
XI Overdracht
1. De wederpartij zal geen rechten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Wetim.
XIII Opschorting en ontbinding
1. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is Wetim bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om vervangende of aanvullende
schadevergoeding te vorderen:
– er beslag wordt gelegd op zaken van de wederpartij ofwel aan de wederpartij wordt uitstel van betaling verleend, of haar faillissement
wordt uitgesproken, danwel
– de wederpartij tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen jegens Wetim, danwel
– Wetim heeft goede grond te vrezen dat de wederpartij niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en
de wederpartij stelt naar het redelijk oordeel van Wetim niet voldoende zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen.
2. Indien één van de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden zich voordoet is Wetim bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de
wederpartij te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn.
3. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Wetim zich bij de uitvoering van
de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is
Wetim bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
XIII Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Wetim en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (United Nations
Convention on Contract for the International Sale of Goods) is op deze overeenkomst niet van toepassing.
XIX Geschillen
1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist of niet
tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een
zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan
de burgerlijke rechter voor te leggen.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de
Kantonrechter. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Wetim om het geding aanhangig te maken bij de rechter die vervolgens de
toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.